Provincial Government
Ministry of Land Management, Agriculture & Coperative
Department of Livestock Services
Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Kaski, Gandaki

ताजा समाचार

    Notice for grant different programs fiscal year... – थप जानकारी आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना – थप जानकारी दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी पशु कल्याण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड ,२०७७ – थप जानकारी दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी भैँसी विकास कार्यक्रम संचालन संवन्धी मापदणड,२०७७ – थप जानकारी कृषि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०... – थप जानकारी व्यवसाय पुनर्रस्थापना सहयोग सम्वन्धी कार्यक्रम सं... – थप जानकारी दुग्ध उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी पशु आहारा उत्पादन सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण... – थप जानकारी पशु हाटबजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापद... – थप जानकारी पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन... – थप जानकारी मत्स्य विकास सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७... – थप जानकारी प्रजनन लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण मापदण्ड,२०७... – थप जानकारी माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्वन्धी मापद... – थप जानकारी मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – थप जानकारी मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्क्रमहरु संचालन सम्वन्ध... – थप जानकारी सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन... – थप जानकारी साना पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायिक फार्म स्थापना त... – थप जानकारी स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण सम्वन्धी कार्यक्रम... – थप जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कास्... – थप जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कास्... – थप जानकारी News about subsidy for small Commerical farms fis... – थप जानकारी News about subsidy for different programs fiscal y... – थप जानकारी प्रादेशिक वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी आ व २०७५/०... – थप जानकारी मत्स्य-बिकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६ – थप जानकारी चक्लाबन्दी-प्रवर्द्वन-कार्यक्रम-कार्यान्वन-कार्याव... – थप जानकारी कृषि-पशुपंक्षी-मत्स्य-मोडेल-फार्म-कार्यक्रम-संचालन... – थप जानकारी मुस्ताङ-जिल्लामा-दूध-ढूवानी-कार्यक्रमको-मापदण्ड-२०... – थप जानकारी हाम्राे बारेमा

 नागरिक वडापत्र

 डाउनलोड

TOR

१) जिल्लाको पशुपन्छी तथा मत्स्यको तथ्याङ्क तथा डिजिज प्रोफायल तयार गरी सम्बन्धीत निकायमा रिपोर्टिङ तथा अद्यावधिक गर्ने ।
२) सङ्घीय तथा प्रादेशिक पशुपन्छी सेवा, मत्स्य लगायतका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।
३) भेटेरिनरी औषधी पसल, मासु पसल, वधशाला, वधस्थल, दुग्ध सङ्कलन÷प्रशोधन केन्द्र तथा जैविक पदार्थ, र दानाको गुणस्तर नियमन
गर्ने ।
४) स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिक तथा व्यवसायिक कृषक, उद्यमी, फर्म सञ्चालकहरूलाई तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने ।
५) पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ।
६) पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनलाई व्यवसायिकरण, यान्त्रीकरण तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने ।
७) पशुपन्छी रोग निदानका लागि प्रयोगशाला (प्याथोलोजिकल, पारासाइटोलोजिकल, माइक्रोबायोलोजिकल, वैदेशिक भाइरोलोजिकल तथा
बायोकेमेस्ट्री) र सर्जिकल सेवा प्रदान गर्ने ।
८) पशुपन्छी नश्ल सुधार तथा स्थानीय पशुपन्छी स्व–स्थान संरक्षण (ब्ल्न्च्) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
९) पशुपन्छी तथा माछाको स्वास्थ्य परीक्षण, तथा उपचार गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने ।
१०) जुनोटिक एवम् महामारी रोगको रोकथाम, नियन्त्रण एवम् प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने ।
११) पशु प्रजननसँग सम्बन्धीत समस्याहरूको निराकरण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
१२) पशुपन्छी बिमा सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
१३) कार्यक्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने ।
१४) किसानहरूलाई शुलभ ऋणको आपूर्तिको लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने ।
१५) पशु उत्पादन सामग्रीको उचित व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने ।
१६) सम्बन्धीत प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

© 2021 All Right Reserved Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Kaski

Development by