Provincial Government
Ministry of Land Management, Agriculture & Coperative
Department of Livestock Services
Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Kaski, Gandaki

ताजा समाचार

    Notice for grant different programs fiscal year... – थप जानकारी आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना – थप जानकारी दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी पशु कल्याण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड ,२०७७ – थप जानकारी दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी भैँसी विकास कार्यक्रम संचालन संवन्धी मापदणड,२०७७ – थप जानकारी कृषि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०... – थप जानकारी व्यवसाय पुनर्रस्थापना सहयोग सम्वन्धी कार्यक्रम सं... – थप जानकारी दुग्ध उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी पशु आहारा उत्पादन सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण... – थप जानकारी पशु हाटबजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापद... – थप जानकारी पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन... – थप जानकारी मत्स्य विकास सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७... – थप जानकारी प्रजनन लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण मापदण्ड,२०७... – थप जानकारी माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्वन्धी मापद... – थप जानकारी मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – थप जानकारी मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्क्रमहरु संचालन सम्वन्ध... – थप जानकारी सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन... – थप जानकारी साना पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायिक फार्म स्थापना त... – थप जानकारी स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण सम्वन्धी कार्यक्रम... – थप जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कास्... – थप जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कास्... – थप जानकारी News about subsidy for small Commerical farms fis... – थप जानकारी News about subsidy for different programs fiscal y... – थप जानकारी प्रादेशिक वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी आ व २०७५/०... – थप जानकारी मत्स्य-बिकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६ – थप जानकारी चक्लाबन्दी-प्रवर्द्वन-कार्यक्रम-कार्यान्वन-कार्याव... – थप जानकारी कृषि-पशुपंक्षी-मत्स्य-मोडेल-फार्म-कार्यक्रम-संचालन... – थप जानकारी मुस्ताङ-जिल्लामा-दूध-ढूवानी-कार्यक्रमको-मापदण्ड-२०... – थप जानकारी
डा. शोभा शर्मा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत
सहदेव पौडेल पशु विकास अधिकृत थप जानकारी

मत्स्य विकास सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७

मत्स्य विकास सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७

© 2021 All Right Reserved Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Kaski

Development by