Provincial Government
Ministry of Land Management, Agriculture & Coperative
Department of Livestock Services
Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Kaski, Gandaki

ताजा समाचार

    Notice for grant different programs fiscal year... – थप जानकारी आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना – थप जानकारी दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी पशु कल्याण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड ,२०७७ – थप जानकारी दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी भैँसी विकास कार्यक्रम संचालन संवन्धी मापदणड,२०७७ – थप जानकारी कृषि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०... – थप जानकारी व्यवसाय पुनर्रस्थापना सहयोग सम्वन्धी कार्यक्रम सं... – थप जानकारी दुग्ध उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड,२०७७ – थप जानकारी पशु आहारा उत्पादन सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण... – थप जानकारी पशु हाटबजार निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन मापद... – थप जानकारी पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन... – थप जानकारी मत्स्य विकास सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७... – थप जानकारी प्रजनन लागि भाले पशुहरु खरिद तथा वितरण मापदण्ड,२०७... – थप जानकारी माछामासु तथा डेरी पसल निर्माण सुधार सम्वन्धी मापद... – थप जानकारी मिट मार्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ – थप जानकारी मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्क्रमहरु संचालन सम्वन्ध... – थप जानकारी सहकार्यमा बधस्थल निर्माण वा सुधार कार्यक्रम संचालन... – थप जानकारी साना पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसायिक फार्म स्थापना त... – थप जानकारी स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण सम्वन्धी कार्यक्रम... – थप जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कास्... – थप जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र, कास्... – थप जानकारी News about subsidy for small Commerical farms fis... – थप जानकारी News about subsidy for different programs fiscal y... – थप जानकारी प्रादेशिक वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी आ व २०७५/०... – थप जानकारी मत्स्य-बिकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६ – थप जानकारी चक्लाबन्दी-प्रवर्द्वन-कार्यक्रम-कार्यान्वन-कार्याव... – थप जानकारी कृषि-पशुपंक्षी-मत्स्य-मोडेल-फार्म-कार्यक्रम-संचालन... – थप जानकारी मुस्ताङ-जिल्लामा-दूध-ढूवानी-कार्यक्रमको-मापदण्ड-२०... – थप जानकारी
डा. शोभा शर्मा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत
सहदेव पौडेल पशु विकास अधिकृत थप जानकारी

पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७

पशुपन्छी पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७

© 2021 All Right Reserved Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Kaski

Development by